Huishoudreglement

Het reglement is van toepassing op alle leden aangesloten bij KWSOudenburg vzw.

Het is verboden om zich toegang te verschaffen tot de accommodatie, buiten de uren van training of wedstrijd, zonder toestemming van het bestuur.

Slechts een beperkt aantal voertuigen hebben toegang tot de parking naast de kantine : de kantinehouder, de trainers , de afgevaardigden , bestuursleden en de terreinverzorgers.

Andere bezoekers dienen reglementair te parkeren op de parking buiten het stadion en op de parking van de sporthal .

De club is bereikbaar via de voorzitter en de verschillende bestuursleden via de beschikbare mailadressen of telefoonnummers te vinden op de website.

De sleutels om toegang te verkrijgen tot de lokalen worden overhandigd door het bestuur aan de betrokken personen, die hiermee de verantwoordelijkheid op zich nemen betreffende de inhoud en toestand van de lokalen. Iedereen die in het bezit is van een sleutel, ondertekent een bewijs van afgifte. Bij verlies wordt een forfait van 25€‚¬ aangerekend. De sleutel blijft eigendom van KWSO en moet op verzoek van het bestuur, onmiddellijk worden ingeleverd.

De receptieruimte naast cafetaria dient voor de ontvangst van sponsors, bezoekers, scheidsrechter(s) en is niet toegankelijk voor toeschouwers of spelers zonder begeleiding.

Het is verboden voor toeschouwers om de kleedkamers te betreden.

Ouders hebben geen toegang tot de kleedkamers, uitgezonderd met toestemming van de trainer of afgevaardigde , uitgezonderd bij een kwetsuur of plotse ziekteverschijnselen van hun kind of van wie ze voogd zijn.

De trainer en/of afgevaardigde draagt de verantwoordelijkheid over het materiaal en zorgt ervoor dat alle trainersmateriaal ordentelijk wordt opgeborgen en zo goed mogelijk wordt afgesloten. Elke trainer draagt verantwoording voor het ter beschikking gestelde materiaal. Indien materiaal verloren gaat, of slecht wordt onderhouden, stelt de trainer zich bloot aan een sanctie vanwege het bestuur.

Iedere speler en medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade. Zorg voor naamtekening op alle uitrusting en breng nooit teveel geld mee naar training of wedstrijd.

Het bestuur zal de politie inlichten over iedere speler of lid, die binnen de accommodatie, betrapt wordt op het gebruik van drugs, vandalisme of banditisme. Naargelang de ernst, wordt de betrokken speler geschorst of geschrapt van de ledenlijst. Deze maatregel staat los van eventuele gerechtelijke procedures.

De lidgelden worden ieder seizoen vastgelegd door het bestuur.

Afgelastingen verneemt men via de website www.footbel.com in de rubriek afgelastingen, via teletekst of op 0900/00081 (max. 0,45 euro/minuut) of de website van de club.

Er is steeds toestemming nodig van trainer en bestuur, indien de speler wenst wedstrijden te spelen buiten clubverband (school-wedstrijden, zaal- en minivoetbal, testwedstrijden,…)

Vanaf de duiveltjes dient iedereen over een geldige identiteitskaart te beschikken, zoniet krijgen zij spelverbod door de scheidsrechter, of kan de tegenpartij klacht indienen. De kosten, in dit geval, die de club worden aangerekend door de KBVB, zijn ten laste van de betrokken speler.

Het is verboden om zich in de neutrale zone te begeven.

Het is verboden om het even welk drank- of eetverpakking weg te gooien in de accommodatie. Afval hoort thuis in de voorziene vuilnisbakken.

Jeugdspelers en trainers hebben gratis toegang tot de thuiswedstrijden van het eerste elftal.

Elke opzettelijke beschadiging aan de publiciteitsborden rond het veld wordt verhaald op de overtreder..

Het is verboden om op het hoofdterrein recreatief voetbal te spelen, ook tijdens de rust en na de wedstrijd van de fanion is het niet toegestaan het hoofdterrein te betreden.

Elke beschadiging aangebracht of veroorzaakt door het beoefenen van een activiteit onder begeleiding van de club, wordt gedekt door de verzekering burgelijke aansprakelijkheid, voor zover de aard van de schade door de franchise wordt gedekt. Indien het bedrag lager ligt dan de franchise is de veroorzaker verantwoordelijk tot het betalen van de schade en bij een minderjarige, zullen de ouders de veroorzaakte schade moeten betalen.

Elk ongeval veroorzaakt door onnauwkeurigheid, of onoplettendheid valt volledig ten laste van de veroorzaker.  Te allen tijde blijven ouders volledige wettelijke aansprakelijkheid behouden tegenover minderjarigen.

De club is op geen enkel moment verantwoordelijk voor alle gebeurlijke ongevallen voortvloeiend uit zowel de sportieve als extra-sportieve activiteiten en dit zowel van leden als niet-leden, indien deze niet vallen onder de verzekeringen, die de club in functie van haar activiteiten en leden heeft afgesloten.

Het bestuur vraag dat elk lid op een intensieve manier meewerkt aan de activiteiten georganiseerd door de club.

Dit reglement wordt geplaatst op de site en per nieuwsbrief aan de leden overgemaakt ter kennisneming. Deze overhandiging houdt de kennis in van het reglement. Voor minderjarige leden geldt deze kennisgeving voor de ouders, die bij deze hun kinderen wijzen op de plichten binnen de accommodatie.